talkon - מדיניות פרטיות

מועד השכתוב האחרון: דצמבר 2020

טוקאון בע"מ, יחד עם החברות הבנות שלה ("talkon", "החברה", "אנו" או "אנחנו") מכבדות את פרטיותם של המשתמשים בשירותינו, ומחויבות להגנה על המידע האישי והרפואי שמשתמשים משתפים עמנו בעת השימוש בשירות. מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נועדה לתאר את נוהגינו בנוגע לַמידע שאנו עשויים לאסוף ממך בעת שימושך בפלטפורמת talkon ובשירותי talkon (או בכל חלק מהם), לַאופנים שבהם אנו עשויים להשתמש באותו מידע, ולאפשרויות והזכויות הזמינות עבורך.

מונחים שאינם מוגדרים במדיניות פרטיות זו יהיו בעלי המשמעות הניתנת להם בתנאי השימוש שלנו, הזמינים בכתובת  https://talkon.health/תנאי-שימוש ("תנאי השימוש"), שמדיניות פרטיות זו משולבת בהם באמצעות הפניה.

מסמך זה מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

1.   הסכמתך (אנא קראי בקפידה!)

עם כניסתך לשירותים (או לכל חלק ממנו), ובכל התחברות, גישה או שימוש בשירותים, הנך מסכימה לתנאים ולהגבלות המפורטים במדיניות פרטיות זו, לרבות איסופו ועיבודו של המידע האישי והרפואי שלך (כהגדרתו להלן). אם אינך מסכימה לתנאי כלשהו הנקבע במדיניות פרטיות זו, אינך רשאי להיכנס לשירות או לאתר, ו/או להשתמש בהם, בכל אופן שהוא.

חשוב. לתשומת לבך: אינך מחויב למסור לנו כל מידע אישי או רפואי. את מאשרת ומסכימה בזאת כי את מוסרת לנו מידע כאמור מרצונך החופשי, לצורך המטרות המתוארות בסעיף 4 להלן, וכי אנו רשאים לשמור בידינו מידע אישי או רפואי כאמור, בהתאם למדיניות פרטיות זו ולכל הדינים והתקנות שעשויים לחול.

2.   איזה מידע אנו רשאים לאסוף על משתמשים?

אנו רשאים לאסוף שלושה סוגים של נתונים ומידע על משתמשים בשירותים:

i.          מידע אישי, שהוא מידע הניתן לזיהוי פרטני, המזהה אדם פרטי או העשוי, במאמץ סביר, לזהות אדם פרטי, בין לבדו ובין בשילוב עם מידע אחר, או שטיבו עשוי להיות פרטי או רגיש, לרבות מידע רפואי של משתמש אלא אם עבר אנונימיזציה.

ii.        מידע שאינו אישי, שהוא מידע שאינו מזהה ושאינו ניתן לזיהוי, בלא התייחסות מסוימת לזהותו של המשתמש שממנו נאסף אותו מידע.

iii.       מידע רפואי, שהוא כל מידע רפואי, לרבות מידע פיזיולוגי אודות חלקי גוף או איברים, אבחון של נתונים פיזיולוגיים, בדיקה, תוצאה, טיפול, ייעוץ וכל מידע אחר הנוגע לבריאות.

למען הסר ספק, כל מידע שאינו אישי, הקשור או המשויך לכל מידע אישי, ייחשב כמידע אישי, כל עוד הקשר או השיוך האמור קיים. בהקשר זה, חשוב לציין כי מידע רפואי ניתן לסיווג כמידע אישי או כמידע שאינו אישי בהתאם להגדרות דלעיל ולמאפייניו של כל פריט ספציפי של מידע רפואי.

אנו לא נאסוף כל מידע אישי ורפואי ממך או בנוגע אליך בלא אישורך, אשר מתקבל, בין היתר, באמצעות הסכמתך הפעילה לתנאי השירות ולמדיניות פרטיות זו.

לתשומת לבך: אינך מחויבת למסור לנו כל מידע אישי או רפואי. את מסכימה ומאשרת בזאת כי כל מידע אישי או רפואי נמסר מרצונך החופשי ובהתאם לנוהגי פרטיות אלו.

3.   כיצד אנו אוספים מידע אודות משתמשים?

א.      מידע שהמשתמש מוסר לנו באופן אקטיבי בעת הרישום לשירותים ובמהלך השימוש בהם:

·          מידע שנמסר בעת הרישום: בעת ההרשמה לשירות, משתמש עשוי להידרש למסור את שמו המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מספר הטלפון שלו, כתובתו המלאה, מינו ושם המשתמש והסיסמה שלו. קלינאים נדרשים למסור את מספר רישיונם בעת הרישום לשירותים.

·          מידע שנמסר במהלך השימוש בשירותים: יתר על כן, המשתמשים רשאים למסור מרצונם מידע רפואי דרך השימוש בפלטפורמת talkon, כדוגמת הקלטה, מדידה, עיבוד ושידור של דיבור, קולות, צלילים ומידות אחרות אודות יכולות התקשורת של המטופל, הערכת מצב של המטופל כפי שהוזנה על ידי קלינאי, וכל מידע אחר אשר המשתמש עשוי למסור מרצונו בעת הירשמו לשירות ושימושו בו או בעת היותו מחובר לחשבונו/חשבונה, כגון כל תגובה או משוב אשר המשתמשים מספקים במהלך השימוש בשירותים.

שימי לב: במקרה שהנך משתמש בשירותים עבור מטופל שאיננו את, שימוש כאמור חייב להתבצע אך ורק תוך עמידה קפדנית בתנאי השירות ובתנאיה של מדיניות פרטיות זו, והנך מתבקשת למסור את המידע האישי והרפואי שלו/שלה באופן המפורט להלן. אם הנך פועל מטעמו של מטופל אחר שהוא קטין, עליך לפעול גם לפי התנאים שבסעיף ‏8 למדיניות פרטיות זו.

ב.      מידע שנאסף באופן אוטומטי אודות התנהגות המשתמש:

·         מידע אודות אופן השימוש בשירותים: במילים אחרות, יתכן שנהיה ערים לשימושך בשירות ויתכן שנלקט, נאסוף ונתעד את המידע הנוגע לשימוש כאמור, בין באופן עצמאי ובין בסיועם של שירותים של צדדים שלישיים כמפורט להלן. מידע זה עשוי לכלול את "זרם ההקשות" של המשתמש ופעילויותיו בשירותים, משך הזמן שבו ביקר המשתמש בשירותים, חותמות זמן הנלוות לכך ומידע נוסף. כמו-כן יתכן שנאסוף מידע שאינו אישי דרך עיבודו של מידע אישי שנמסר על-ידיך, ניתוחו והפיכתו לאנונימי.

·         מזהים טכניים: כאשר המשתמש נכנס לשירותים ו/או משתמש בהם, הוא עשוי למסור לנו אוטומטית את כתובת ה-IP שלו, את ה-UDID (מזהה מכשיר ייחודי) שלו או מספר עקבי אחר של המשתמש ו/או מזהה המכשיר הנייד (לפי העניין), סוג הדפדפן וגרסתו, רזולוציית המסך, שפת הדפדפן והמקלדת וכו', אשר משמשים בעיקר לשם שיפור חוויית המשתמש ולצורך זיהוי מיקום גיאוגרפי, התאמה אישית ומטרות אבטחה, כמפורט בפירוט נוסף להלן. "

ג.       מידע מצדדים שלישיים:

·         אנו אוספים מידע אישי ורפואי שעשוי להימסר במסגרת התקשורת בין הורה לבין הקלינאי שלו, כדוגמת מידע אודות אבחון מצבו השל המטופל על ידי הקלינאי שלו, זאת כאשר הקלינאי משתף את המידע איתנו. יודגש כי איסוף המידע מהקלינאי מתקיים רק לאחר שאישרת לנו לקבל מידע זה ו/או הקלינאי שלך הצהיר שקיבל ממך אישור לשתף איתנו את המידע.

החזקת המידע האישי, המידע שאינו אישי, והמידע הרפואי, מתבצעת על-ידנו באופן עצמאי ולחילופין באמצעות צדדים שלישיים, שהינם נותני שירות מורשים של החברה, כמפורט בהמשך.

מתכונת "Opt-out". אם בחרת שלא לאפשר את ניתוח פעילותך המקוונת באמצעות שירותי פילוח ועיבוד נתונים, באפשרותך לבחור בביטול המעקב באמצעות קביעת הגדרות הפרטיות שלך על גבי המכשיר הנייד או הדפדפן שלך. talkon מכבדת את הבחירה באפשרות "אל תעקוב" שבוצעו בהגדרות הפרטיות, בהתאם לאפשרות זו.

הסכמה לתיעוד ואחסון מידע. הנך מסכימה ומאשרת כי talkon רשאית לתעד ולאחסן כל מידע הנמסר על ידיך או לך דרך השירות במסגרת שימושך בו, לרבות מידע שנמסר במסגרת התקשורת בינך לבין הקלינאי שלך או נותן שירותי הבריאות שלך תוך שימוש בשירות, וכי talkon ישמרו על אותו מידע, וישתמשו בו, בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו ולדין החל.


 

4.   מהן מטרות איסוף המידע?

אנו אוספים את המידע הנזכר לעיל, תוך שימוש בטכניקות מתקדמות מבוססות בינה מלאכותית, על מנת:

·         לספק ולהפעיל את השירותים;

·         לבנות תוכנית אימון/תרגול המותאמת לילדים ומבוססת תרגילים המתבצעים בסביבה הביתית;

·         להעניק למשתמשים כלים למעקב אחר ביצוע התרגולים תוך שמירה על המשכיות הטיפול;

·         לאפשר לקלינאים לאסוף מידע אודות המטופלים, כגון תרגולים שביצעו על גבי הפלטפורמה;

·         ללמוד כיצד לשפר את השירות ולבנות שירותים מותאמים אישית המבוססים על העדפות המשתמש;

·         לנתח את המידע, באופן מצטבר, סטטיסטי או אחר כדי לשפר את השירותים שלנו, בין היתר באמצעות נתונים שעברו אנונימיזציה;

·         לצורך מחקר ופיתוחים קליניים נלווים אחרים;

·         על מנת לאפשר לנו לספק למשתמשים חוויית משתמש טובה יותר, עם יותר מידע, שירותים, שירותי צד שלישי, תכונות ותפקודים.

5.   שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

talkon לא תשתף כל מידע אישי או רפואי שנאסף על-ידה עם צד שלישי כלשהו, למעט במקרים הבאים: (א) על מנת למלא את דרישותיהם של כל דין, תקנה, הליך משפטי, הזמנה לדין או בקשה ממשלתית אשר חלים; (ב) על מנת לאכוף את מדיניות פרטיות זו ו/או את תנאי השימוש, לרבות חקירה של הפרות פוטנציאליות שלהם; (ג) על מנת לאתר, למנוע או להתייחס בדרך אחרת לבעיות מרמה, בעיות אבטחה או בעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות של המשתמש לקבל תמיכה; (ה) על מנת להשיב לטענות לפיהן תוכן כלשהו הזמין על גבי השירות או האתר מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב לטענות לפיהן פרטי יצירת קשר (כדוגמת שם, כתובת דואר אלקטרוני, וכו') של צד שלישי פורסמו או נשלחו בלא הסכמתו או כצורה של הטרדה; (ז) על מנת להגן על זכויות, רכוש, או בטיחות אישית של talkon, של מי ממשתמשיה, או של הציבור הרחב; (ח) כאשר מתרחש שינוי כלשהו בהרכב בעלי השליטה בחברת talkon, לרבות בעקבות מיזוג או רכישה של כל נכסי החברה, או כמעט כל נכסיה; (ט) על מנת לאסוף את המידע האישי שלך, להחזיק בו, להשתמש בו, לנתח אותו, לעבד אותו ו/או לנהל אותו דרך נותני השירות המורשים של talkon שהם צדדים שלישיים, כפי שהדבר סביר למטרות עסקיות (לרבות למטרות מתן השירותים וקידומם). נותן שירות של talkon שהוא צד שלישי כאמור, רשאי להיות ממוקם במדינה שלא קיימים בה אותם דיני הגנה על מידע כמו בתחום השיפוט בו את נמצאת; או (י) לקלינאים לבחירתך ולקלינאים מקצועיים שהם צדדים שלישיים – במי&# 1491;ה והקלינאים שלך, ככל והדבר מותר להם לפי הדין החל, החליטו שהם זקוקים לייעוץ קליני/רפואי עם אותם קלינאים שהם צד שלישי, על מנת לתת לך את השירותים (ההיוועצות המתוארת תתבצע בעילום שם, ותידרש הסכמת ההורה על מנת לגלות פרטים מזהים של המטופל).

למען הסר ספק, talkon רשאית להעביר ולגלות לצדדים שלישיים מידע שאינו אישי (והדבר כולל גם מידע רפואי שאינו אישי, לרבות בשל כך שעבר אנונימיזציה) או להשתמש בו בדרך אחרת, לפי שיקול דעתה.

6.   העברת המידע שלך

אנו עשויים למסור מידע אישי לנותני שירותים שהם צדדים שלישיים ואשר מסייעים לנו בניהול האתר שלנו, האפליקציה שלנו או שירותינו (כדוגמת צדדים שלישיים הנותנים שירותי אירוח או ניתוח נתונים). ככל וצדדים שלישיים מקבלים מידע אישי מtalkon, הם אינם רשאים לעשות שימוש במידע שאנו משתפים עמם לכל מטרה אחרת. במסירת מידע אישי, אתה מסכים מפורשות להעברה ושימוש כאמור, לרבות העברה אל מחוץ לתחום השיפוט שבו נמסר המידע.

7.   שינוי או מחיקת מידע אישי

אם מכל סיבה שהיא ברצונך לשנות, לעדכן, לשכתב ו/או למחוק את המידע האישי שלך המאוחסן ברשותנו ועשוי לזהות אותך, או למחוק את חשבונך מן השירות, באפשרותך לעשות כן באמצעות יצירת קשר talkon דרך האפיק המתאים במסגרת השירותים (שינויים מסוימים ניתנים לביצוע דרך האפליקציה או האתר, בעוד כל השינויים והמחיקות של חשבונות ניתנים לביצוע באמצעות יצירת קשר עם התמיכה של talkon בכתובת office@talkon.health. אנו נעשה מאמצים סבירים ונפעל למחוק כל מידע אישי כאמור בהתאם לכל דיני הפרטיות החלים או להסיר בדרך אחרת סממנים מזהים מכל מידע אישי כאמור ובכך להפוך אותו למידע שאינו אישי. לתשומת לבך: יתכן שנשמור בידינו את המידע האישי שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו למשך תקופה מינימלית הנדרשת לשם מתן השירותים, והכל כפוף לדינים החלים וכנדרש על פיהם ו\או כנדרש על ידינו למטרות שימור ידע.

8.   קטינים

על מנת לפתוח חשבון על גבי שירותינו, עליך להיות מעל לגיל שמונה-עשרה (18). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש הוכחת גיל בכל שלב על מנת שנוכל לאמת כי קטינים מתחת לגיל שמונה-עשרה (18) אינם משתמשים בשירותינו. אם המטופל הוא מתחת לגיל שמונה-עשרה (18), הורה או אפוטרופוס רשאי להשתמש בשירות, ולהוסיף ולרשום את המטופל תחת חשבונו/ה, ולמסור מידע רפואי מטעמו/ה של הילד/ה שלו/ה. ההורה או האפוטרופוס מקבל על עצמו אחריות מלאה לוודא כי המידע שהוא/היא מוסר/ת לtalkon אודות הילד/ה שלו/ה נשמר באופן מאובטח וכי המידע הנמסר הוא מדויק.

עבור קלינאים: אם המטופל הוא מתחת לגיל שמונה-עשרה (18), את מצהירה בזאת כי ברשותך כל ההסכמות, האישורים, והזכויות הנדרשים על מנת לספר שירותי בריאות לִמטופל כאמור, לרבות קבלת מידע רפואי, גישה אליו, עיבודו, שליחתו, הצגתו ומסירתו מטעמו של הקטין, לפי העניין, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

אם הוספת ורשמת מטופל מתחת לגיל 18, את מצהירה בזאת בפני talkon כי את הורהו או אפוטרופוס לדין של אותו מטופל או כי את קלינאית שקיבלה את כל ההסכמות הנדרשות, לרבות מאת הוריו או אפוטרופוס לדין של המטופל, לפתוח את שירותיה של talkon ולהשתמש בהם מטעמו של המטופל ואת זכאית לפי הדין החל לעשות כן.

במקרה שמגיע לידיעתנו כי אדם שהוא מתחת לגיל שמונה-עשרה (18) משתמש בשירותינו, שלא בהתאם לתנאים הנזכרים לעיל, אנו נאסור ונחסום את אותו משתמש מלגשת לשירותינו ונעשה את כל המאמצים למחוק באופן מיידי כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו בנוגע לאותו משתמש).

בלא לגרוע מכל דבר שלפי תנאי שימוש אלו, אנא שים לב כי אתרנו לא נועד ולא תוכנן לפנות לילדים מתחת לגיל 13.

9.   אחסון מקומי

כאשר את ניגשת לשירות או משתמשת בו, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות המקובלות בענף אשר מאחסנות זמנית מידע מסוים על גבי פלטפורמת talkon ו/או הטלפון החכם שלך או מכשיר נייד אחר שלך ("אחסון מקומי") ואשר יאפשרו לנו להתיר הפעלה אוטומטית של תכונות מסוימות, ולהפוך את חוויית השירות שלך לנוחה וקלה בהרבה. האחסון המקומי שהשירות משתמש בו נוצר עבור כל פרק זמן של פעילות ומוּסַר עם תום הפעילות, ובלבד שהשלמת את כוונתך להעלות מידע רפואי לפלטפורמת talkon, ועד לאותה השלמה המידע יישאר על גבי האחסון המקומי. נוסף על-כך, חשוב לציין כי למעט מטמון מקומי זמני, איננו משתמשים בכל צורה של אחסון מקומי, לרבות עוגיות (Cookies), במסגרת שימושך בשירותים.

10. שיווק ישיר

במידה והנך מספקת לנו את פרטי יצירת הקשר שלך דרך האתר (בנפרד מכל מידע בריאותי אישי) על-מנת לקבל מtalkon הצעות שונות ביחס לשירותי החברה, את מסכימה בזאת כי אנו רשאים להשתמש באותם פרטי יצירת קשר על מנת ליצור עמך קשר, להודיע לך על מוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותך, ולשלוח לך חומרים שיווקיים אחרים, לרבות חדשות ועדכונים, באמצעות שליחתם לכתובת הדואר האלקטרוני או למספר הטלפון אותם מסרת

הנך רשאי לבטל את הסכמתך באמצעות שליחת הודעה בכתב אלינו דרך הדואר האלקטרוני לכתובת הבאה: office@talkon.health

11. אבטחה

אנו נוקטים זהירות רבה במסגרת הטמעתה ותחזוקתה של אבטחת השירות והאתר ואבטחת המידע האישי של משתמשינו. שירותינו, או חלקים מהם, מתארחים על גבי-   ,AWS- Amazon Web Serviceהמספקות תכונות אבטחה מתקדמות. talkon עושה שימוש בנהלים ומדיניות סטנדרטיים בענף על מנת לוודא את בטיחות המידע האישי של משתמשיה ולמנוע שימוש בלתי-מורשה בכל מידע כאמור, לרבות פרוטוקולי שליחה מאובטחת והצפנת AES 256-bit. עם זאת, אין אנו ערבים, ואין באפשרותנו לערוב, לכך שלעולם לא תתרחש גישה בלתי-מורשית.

אנו מבקשים ממך להשתמש בצירוף הסיסמאות החזק ביותר הזמין על גבי המכשיר הנייד שלך ולעשות שימוש באמצעי אבטחה פיזית סבירים על מנת להגן מפני גישה בלתי-מורשית.

12. תוכנה/שירות של צד שלישי

במהלך מתן השירות, יתכן שנשתמש בתוכנה ו/או שירות של צד שלישי על מנת לאסוף ו/או לעבד את המידע המפורט במדיניות פרטיות זו

13. אתרי צד שלישי

בעת שימושך בשירות, יתכן שתיתקלי בקישורים לאתרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים. לידיעתך: אתרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים כאמור אינם קשורים אל talkon, ויתכן שהם עושים שימוש בעוגיות ובטכנולוגיות אחרות למעקב ברשת על מנת לאסוף מידע שאינו אישי ו/או מידע אישי אודותיך. איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות או חבות בנוגע לענייני פרטיות או לכל עניין משפטי אחר ביחס לאתרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים כאמור. אנו מעודדים אותך לקרוא בקפידה את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם אתרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, מכיוון שתנאיהם, ולא התנאים של talkon, הם אלה שיחולו על כל אינטראקציות שלך עם אותם צדדים שלישיים. לtalkon אין כל שליטה על השימוש שעושים צדדים שלישיים אלו בכל מידע שאתה מוסר.

14. שינויים במדיניות הפרטיות

talkon שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, ולכן, אנא שובי ובקרי בעמוד זה לעיתים תכופות. אנו נמסור הודעה על שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו על גבי השירות ו/או נשלח אליך הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים כאמור אל כתובת הדואר האלקטרוני שרשומה יחד עם חשבונך. שינויים מהותיים כאמור ייכנסו לתוקפם שבעה (7) ימים לאחר מסירתה של הודעה כאמור בכל אחת מן השיטות הנזכרות לעיל. אחרת, כל השינויים האחרים במדיניות פרטיות זו הינם תקפים למועד "השכתוב האחרון" שצוין, והמשך שימושך בשירות או באתר לאחר מועד השכתוב האחרון יהווה קבלה של אותם שינויים והסכמה להיות מחויב על-ידם.

15. עמידה בדרישותיהן של תקנות בתחום הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו נועדה על מנת לעמוד בהתחייבויותינו על-פי חוקי ותקנות הגנת הפרטיות החלים עלינו לרבות (ככל שרלוונטי) כשותף עסקי ביחס לקלינאי שלך ו/או נותן שירותי הבריאות שלך. אנו נשמור על פרטיותו של המידע האישי שלך כנדרש לפי חוק ולפי כל הסכם שעשוי להיות לנו עם הקלינאי שלך. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות של הקלינאי שלך או של נותן שירותי הבריאות שלך, המתארת כיצד נותן השירותים שלך עשוי להשתמש במידע הבריאותי המוגן שלך ולגלותו לנו ולאחרים.

16. האם יש לך שאלות כלשהן?

אם יש לך שאלות (או הערות) כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו, את מוזמנת לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת office@talkon.health ואנו נעשה מאמץ להשיב בתוך מסגרת זמן סבירה.

ביצירת קשר עמנו, את מצהירה כי הנך חופשייה לעשות כן וכי לא תמסרי לtalkon ביודעין מידע המפר זכויות של צדדים שלישיים, לרבות כל זכויות קניין רוחני. יתר על-כן את מאשרת כי על-אף כל דבר המנוגד לכך במדיניות פרטיות זו, כל הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני, במידע הנמסר כאמור, תהיינה שייכות אך ורק לtalkon, וtalkon רשאית להשתמש, או להימנע מלהשתמש, בכל מידע כאמור על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

הימנעי משיתוף כל מידע רפואי בעת העברת מסר לצוות התמיכה ושירות הלקוחות של talkon. מידע רפואי יש לשתף עם קלינאים, והצוותים הייעודיים לתמיכה ולשירות לקוחות אינם אנשי מקצוע בתחום הבריאות, ואין באפשרותם להציע ייעוץ רפואי.